ČaSS, spol. s r.o.

ČaSS, spol. s r.o.

HISTÓRIA FIRMY

ČaSS, spoločnosť s ručením obmedzeným, vznikla na základe a skúsenostiach súkromnej firmy ČaSS, čistiace a sprostredkovacie služby, Ing. Milan SOPKO, Poproč, ktorá pôsobila na trhu v oblasti upratovacích služieb od roku 1991. Popri množstve menších zákazníkov poskytovala táto súkromná firma upratovacie a dezinfekčné služby pre poliklinické časti FNsP v Košiciach.
V dobe svojho vzniku pracovalo v spoločnosti 35 zamestnancov. S rýchlo narastajúcim počtom zákazníkov rástol aj počet pracovníkov. Preto bola v roku 1994 založená spoločnosť ČaSS, spol. s r.o. a v roku 1996 pre spoločnosť pracovalo už 180 pracovníkov a ich počet každým rokom narastal až na súčasných 820 pracovníkov.

Rozširovaniu a nárastu počtu zákazníkov a zvyšujúcej

 

PREDMET ČINNOSTI

ČaSS, spol. s r.o., orientuje svoju činnosť hlavne na upratovacie a dezinfekčné služby vrátane súvisiacich činností pre zdravotnícke zariadenia, budovy administratívneho charakteru, finančné ústavy, obchodné a skladovacie priestory, výrobné a priemyselné haly a tiež pre obyvateľstvo.
S nárastom počtu zákazníkov sa rozširoval aj počet poskytovaných služieb. Okrem upratovania a dezinfekcie sme začali vykonávať rôzne služby doplnkového charakteru, napr. DDD, predkolaudačné upratovanie, starostlivosť o vonkajšie priestory vrátane prístupových komunikácií, úprava trávnatých plôch a zelene, údržba zariadení, budov a ďalšie nešpecifikované práce na základe požiadaviek zákazníkov.

 

Zámerom firmy ČaSS, s.r.o., je realizovať služby v oblasti dezinsekcie, deratizácie, dezinfekcie a čistiacich prác tak, aby sa dosiahla vysoká spokojnosť zákazníka, bola zaručená dlhodobá stabilita firmy, ochrana životného prostredia a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Pre dosiahnutie tohto cieľa vedenie firmy stanovilo v oblasti kvality tieto zásady:
Zodpovednosť za zvyšovanie kvality, ochranu životného prostredia a bezpečnosť pri práci majú všetci zamestnanci firmy.

Každý zamestnanec firmy musí byť presvedčený o tom, že kvalita zrealizovaných služieb, poskytovaných našou firmou je prvoradá a dobré meno firmy vytvárajú všetci zamestnanci

PRAVIDELNÉ UPRATOVANIE

Naša spoločnosť Vás odbremení od každodenných starostí s upratovaním administratívnych budov, peňažných ústavov, obchodných centier, školy, hotelov a ostatných objektov, čím Vám vznikne väčší priestor pre Váš odborný rast. Zabezpečíme za Vás všetky každodenné upratovacie práce od umývania

 

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

V zariadeniach, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti má dôležitú úlohu dôkladná mechanická očista celého prostredia. Pre dodržiavanie hygienického režimu je dôležité vypracovanie harmonogramu upratovacích prác a dezinfekčného plánu a jeho dodržiavanie v praxi.

 

KOLAUDAČNÉ UPRATOVANIE
Vykonávame aj upratovacie práce interiérov po remeselníkoch. Upratujeme novostavby, priestory po stavebných úpravách a rekonštrukciách, po mal'ovaní. Špeciálnymi prípravkami dokážeme odstránit' cementové a betónové zvyšky, upratat' mechanické nečistoty z podláh strojným vydrhnutím a následne ich ošetrit' vhodnými prípravkami. Umývame okná, rámy, zárubne, keramické steny, umývadlá, WC, svietidlá, zábradlia , všetko podl'a želania zákazníka.

 

TEPOVANIE
Strojové čistenie textilných podlahovín a čalúneného nábytku
Pri tejto pracovnej činnosti využívame modernú techniku - tepujeme strojne extrakčnou metódou, pri vel'kom znečistení používame kombinovanú metódu. Do tepovacieho stroja - extraktora nalejeme do

 

ŠPECIÁLNE UPRATOVANIE
Nanášanie metalových a polymérových voskov:
Špeciálne ošetrenie podláh typu mramor, travertín, patix, PVC prevádzame nanášaním metalových voskov. Výsledný efekt je nie len estetický, ale aj predlžuje životnosť podláh, ul'ahčuje ich každodennú údržbu. Takto ošetrená podlaha sa stáva protišmykovou aj za mokra. Je to náročná a prácna činnost', preto je dôležité dodržat' technologický postup. Plochu, ktorú chceme voskovat' musíme najprv umyt' od mechanických nečistôt. Podlahu vysušíme a nanášame vrstvu disperzie a vosku, na záver preleštíme.

Starostlivosť o vonkajšie priestory, prístupové komunikácie, zeleň, parky:
Vlastníme špeciálnu techniku, pomocou ktorej sa Vám vieme na vysokoodbornej úrovni postarať o

 

TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV
Komplexná starostlivost o technický stav objektu klienta:

- odborná elektrická zabezpečovacia signalizácia
- elektrická požiarna signalizácia
- ostatné elektrické zariadenia
- rozvod tepla
- vzduchotechnika
- klimatizácia
- výťahy
- sanitárne zázemie
- bežná údržba budov a prevádzka nehnutelností
- obsluha, prevádzka a opravy technologického zariadenia budovy
- revízna činnosť a nápravy nedostatkov zistených na základe revízií

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Vrámci služieb odpadového hospodárstva zabezpečujeme tieto činnosti:

- zaistenie odvozu odpadov
- likvidácia všetkých druhov odpadov
- zaistenie likvidácie nebezpečného odpadu
- vypracovanie plánu odpadového hospodárstva
- vedenie evidencie odpadov

 

KĽÚČOVÉ HOSPODÁRSTVO
Vrámci služieb kľúčového a kartového hospodárstva zabezpečujeme tieto činnosti:

- správa, výdaj a evidencia kľúčov
- zaistenie výroby kľúčov
- správa kariet, výdaj a evidencia kariet
- nastavenie prístupových oprávnení
- zaistenie výroby kariet

 

POŠTOVÉ SLUŽBY
Vrámci poštovných služieb zabezpečujeme tieto činnosti:

- prevzatie prichádzajúcej pošty, roztriedenie a predanie adresátom
- zber odosielanej pošty, kompletácia zásielok
- zaisťovanie kuriérnych služieb
- zaisťovanie medzinárodných poštovných služieb
- balíková služba

 

PROPERTY MANAGEMENT
Vrámci služieb správy nehnuteľností zabezpečujeme tieto činnosti:

Právne služby:

- tvorba a príprava zmlúv s nájomcami a tretími osobami, uzatváranie zmlúv, kontrola a archivácia zmlúv
- dohľad na priebeh a plnenie zmlúv (lehoty, výpovede)
- zmena, výpoveď či zrušenie nájomných a iných právnych vzťahov
- zastupovanie vlastníka na základe úradne overenej plnej moci voči tretím osobám
- vymáhanie pohľadávok
- zazmluvnenie dodávok energií – elektriny, vody,

 

SLUŽBY ENERGETICKÉ
Vrámci energetických služieb zabezpečujeme tieto činnosti:

Služby energetikov:

- zazmluvnenie nových cien energií za účelom ekonomických
- jednanie s dodávateľmi o energetických opatreniach vedúcich k ekonomickým úsporám
- zaistenie návrhu a realizácie opatrení vedúcich k úsporám spotreby energií
- realizácia výberových konaní za účelom optimalizácie výberu dodávateľa energií

Prevádzka energetických zariadení:

 

Adresa:
Hurbanova č.13
040 01 Košice
tel.: 055/ 64 35 509
055/ 64 02 350
fax: 055/ 64 25 537
email: cass@cass.sk
čaSS, spol. s.r.o. - hovorca:
email: hovorca@cass.sk
IČO: 31 685 455
DIČ: 2020495301
IČ DPH: SK2020495301

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.ú.: 0447215817/0900

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel Sro, Vložka č. 4225/V

https://www.cass.sk