DOMBYT, s.r.o.

DOMBYT, s.r.o.

 Kto sme

    Firma DOMBYT bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2003
    Primárne sa naša firma venuje komplexnej správe domov a nebytových priestorov, upratovaniu a čistiacim prácam, spracovávaniu jednoduchého a podvojného účtovníctva a sprostredkovávaniu právnej pomoci pre spoločenstvá vlastníkov ako aj vlastníkov samotných
    Na začiatku existencie sme začínali so správou v mestských častiach Dúbravka a Karlova Ves postupom času sme však rozšírili pôsobnosť po celej Bratislave
    Cieľom našej spoločnosti je spokojnosť vlastníkov v ich obytných domoch
 

 Služby

Naša firma ponúka komplexnú správu bytových domov, ktorá zahŕňa:

TECHNICKÚ SPRÁVU DOMOV

        zabezpečenie 24 hodinovej havarijnej služby
        zabezpečenie 24 hodinovej výťahovej skužby
        zabezpečenie poistenia domu
        spracovanie zoznamu potrebných opráv a údržby
        vykonávanie pravidelných obhliadok bytového domu
        spracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok
        uzatváranie zmluv na prenájom spoločných a nebytových priestorov
        sledovanie a zabezpečovanie dodržiavania uzatvorených zmlúv
        zabezpečenie dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
        realizovanie nutných opráv bytového domu
        zatepľovanie budov (vo všetkých fázach)
        upratovacie a čistiace práce, zimná údržba
        zabezpečenie “denného chodu” bytových domov

EKONOMICKÚ SPRÁVU DOMOV

        zriadenie bankového účtu pre úhrady služieb bytového domu
        zriadenie účtu fondu opráv, pre vedenie finančných prostriedkov na opravy
        stanovenie mesačných preddavkových platieb
        evidencia mesačných platieb vlastníkov bytov a nebytových priestorov
        vykonávanie úhrad za služby spojené s bývaním (voda, elektrina, atď.)
        vykonávanie úhrad za opravy bytového domu
        sledovanie nedoplatkov a zasielanie upomienok
        spracovanie účtovníctva v pravidelných mesačných intervaloch
        mesačné predkladanie kópií bankových výpisov vlastníkom
        spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené z bývaním
        spracovanie výročnej správy o stave spoločných častí a spoločných zariadení domu
        sledovanie vyhlášok a predpisov súvisiacich so správou bytových domov a ich aplikác

PRÁVNU POMOC

        sprostredkovanie právnej pomoci pre bytové domy a majiteľov bytov

       INÉ SLUŽBY

        vysporiadanie pohľadávok a záväzkov s predchádzajúcim správcom
        vymáhanie pohľadávok
        podľa požiadavky, vykonanie analýzy potreby finančných prostriedkov na obnovu bytového domu
        pasívny prístup určeného vlastníka k bankovým účtom cez internet (Internet banking)
        konzultačné hodiny pre vlastníkov 1 x týždenne, príp. 2 x mesačne priamo v bytovom dome
        vydávanie potvrdení pre vlastníkov podľa požiadavka v rámci platných zákonov a nariadení

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE o:

        cenách médií
        novelách v zákone o správe budov a nebytových priestorov
        možnostiach zatepľovania domov

 

Kontaktné informácie:
Sídlo:
Dombyt, s.r.o.
Jelačičova 24
821 08 Bratislava
Prevádzka:
Dombyt, s.r.o.
Nejedlého 39
841 02 Bratislava
Dúbravka
Tel/Fax.: 02/644 61 477
Mobil: 0908 799 115
               0903 404 434
Mail: dombyt@pcts.sk
Konateľ:
Ing. Mária Goreková
IČO: 35 853 298
DIČ:
Č.OR: 28355/B-Zbl
https://dombyt-spravca.sk