SAWBAC Slovensko, a.s.

SAWBAC Slovensko, a.s.

Čistota a poriadok sú všade s nami, pretože pracujeme profesionálne a s radosťou.


Sme slovenská firma pôsobiaca na trhu v oblasti upratovania už desiaty rok. Okrem upratovacích služieb zabezpečujeme tiež letnú a zimnú údržbu exteriéru, dodávku hygienického materiálu, prenájom a výmenu nášľapných rohoží, služby podateľne, recepcie, autopožičovne a technickú správu budov a i.

Máme bohaté skúsenosti, dokážeme sa prispôsobiť požiadavkám zákazníka, dôraz kladieme na kvalitu poskytovaných služieb, komunikáciu, flexibilitu a diskrétnosť. Vďaka sieti regionálneho zastúpenia po celom Slovensku, sme vždy blízko k zákazníkovi. Hlavné regionálne centrá máme v mestách: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Poprad, Prešov, Košice a Banská Bystrica.

Dlhodobo spolupracujeme s mnohými spokojnými zákazníkmi. Za všetkých spomenieme napr. VUB, a.s., UNION Poisťovňa, a.s., Orange Slovensko, a.s., Skanska SK, Obchodné centrum Glavica Devínska Nová Ves, Západoslovenská energetika a.s.

 


Služby

Naše služby prispôsobíme Vašim požiadavkám a nárokom.

Vážený zákazník,
dovoľte nám, aby sme Vám touto cestou predstavili a ponúkli naše služby. Poskytujeme služby nielen komplexne ako facility manažment, ale tiež čiastočne podľa jednotlivých činností.
UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY

Upratovacie a čistiace služby - komplexné upratovacie služby administratívnych budov, nákupných centier, výrobných hál, polikliník, bánk a business centier

    pravidelné upratovanie priestorov
    jednorázové upratovacie a čistiace práce
    upratovanie po remeselníkoch a maliaroch
    umývanie okien, sklenených stien, výkladov
    výškové práce, čistenie fasády budov, umývanie okien horolezeckou technikou
    tepovanie kobercov, čalúneného nábytku
    čistenie všetkých druhov žalúzií vrátane vertikálnych
    polymerizácia rôznych druhov podlahových krytín
    promptné odstraňovanie následkov po haváriách


Letná a zimná údržba exteriéru - kosenie, zametanie, hrabanie lístia, čistenie parkovísk, údržba parkovej zelene, odhŕňanie snehu, obíjanie cencúľov, solenie.

Čistenie a prenájom rohoží - čistenie a prenájom rohoží v rôznych rozmeroch a farbách v týždennej, resp. dvojtýždňovej periodicite. Zabraňujú roznášaniu nečistôt a vlhkosti pri vstupe do budovy.

Rozvoz a dodávka hygienického materiálu - certifikované tekuté mydlá, papierové utierky, toaletný papier, vône

Deratizácia a dezinsekcia
MANAŽMENT TERCIÁRNYCH SLUŽIEB

Poskytovanie služieb recepčná, manipulant a operátor-informátor - odborná starostlivosť za preberanie pošty, odnášanie poštových zásielok na poštu, interný pohyb a rozdelenie poštových zásielok, kopírovanie, podávanie informácií a navigovanie návštev, vykonávanie spojovateľských služieb na ústredni

    Prevádzka recepcie, informátor
    Prevádzka telefónnej ústredne
    Prevádzka podateľní, obeh pošty
    Manažment kľúčov


Manažment autoparku - evidencia a obsluha referentských vozidiel zákazníka, vedenie knihy jázd, sledovanie spotreby a vyúčtovanie PHM

Catering - organizovanie podujatí podľa požiadaviek klienta
TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

Správa a prevádzka technických zariadení objektov

Pravidelné a preventívne kontroly, opravy, servis a čistenie:

    meranie a regulácia
    elektroinštalácia silnoprúdu a bleskozvody
    chladenie
    klimatizácia
    vzduchotechnika
    náhradné zdroje-UPS
    dieselagregáty
    vykurovanie-vým.stanice-kotolne-kotle-reg.stanice
    rozvody plynu
    tlakové nádoby
    úpravne vody
    vodné hospodárstvo
    prečerpávacie stanice
    lapoly
    výťahy a zdvíhacie zariadenia
    pomocné technické zariadenia -aut.dvere, brány, závory, točne, plošiny, mob.zdvíhacie zariadenia
    ručné el.náradie a elektrospotrebiče
    skartovacie stroje
    datacentrá
    telefónne ústredne


Vykonávanie drobných opráv a údržby vybavenia objektov
odpočty meračov a médií

    archivácia a aktualizácia technickej dokumentácie
    odvoz a likvidácia odpadov
    odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov


BOZP, PO, CO

    oblasť metodickej činnosti
    oblasť školiacej činnosti
    oblasť výkonu
    oblasť kontrolnej činnosti
    oblasť poradenskej činnosti
    ostatné oblasti


Havarijná služba
Zabezpečenie prostredia v budovách
Úspora energie
Plánovanie preventívnych prehliadok
BEZPEČNOSTNÉ TECHNOLÓGIE

- projekt, montáž a servis bezpečnostných technológií, ako sú kamerové systémy, bezpečnostný rozhlas, či bezpečnostné vstupy. Ponúkame bezpečnostný rozhlas švajčiarskej výroby, ktorý vykonáva funkciu navodenia atmosféry, reklamných šotov, ktoré sa bežne využívajú v obchodných centrách a tiež na ohlasovanie iného nebezpečenstva. PA systém je zapojiteľný do sieti LAN, či WAN a riadený z ľubovolného PC

Harmonogram prác a cenová ponuka jednotlivých úkonov upratovaní sa vypracováva na základe upresnení údajov a špecifikácií požiadaviek klienta.

V prípade bližšieho záujmu nás kontaktujte, radi vám poskytneme bližšie informácie.
 


Technológie a postupy

Základným zmyslom a výhodou komplexného Facility manažmentu je profesionálnym spôsobom prevádzkovať, hospodáriť a udržiavať budovy a majetok. Zahraničné skúsenosti dokumentujú, že vďaka zavedeniu facility manažmentu, dochádza ku znižovaniu priamych nákladov o 5 až 40%. Ďalšími pozitívami zavedenia FM je spresnenie adresnosti nákladov, skvalitnenie servisu a služieb, skvalitnenie kontroly, zvýšenie flexibility, strategickosť v plánovaní, spresnenie účtovníctva a inventarizácie, zníženie mzdových nákladov a zvýšenie výkonov, resp. produktivity práce.

Realizačná časť facility manažmentu spočíva v riadení všetkých činností cez centrálny dispečing, pričom celá činnosť a rozhodovanie za objekt je sústredená v rukách manažéra budovy. Manažér budovy organizuje a riadi správu budovy, prevádzkovú údržbu, manažuje základné a doplnkové služby, ako vidno na organizačnom diagrame:

 

Všetky nami používané technológie a postupy práce sú založené na spĺňaní hygienických požiadaviek a nariadení v súlade s certifikátmi hlavného hygienika SR. Pri vykonávaní prác používame najmodernejšiu techniku ako aj osvedčené postupy čistenia.

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU

Základným princípom politiky je pochopenie, že zamestnanci spoločnosti neslúžia zavedenému integrovanému manažérskemu systému, ale systém slúži potrebám spoločnosti a prevencii nedostatkov za účelom trvalého zlepšovania.

Prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníkov. Preto kvalitu chápeme ako systematický a komplexný súbor spoľahlivých produktov a služieb s ohľadom na životné prostredie, zabezpečujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia našich zamestnancov, dodávateľov a ostatných externých strán.

Dodržiavanie noriem STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001: 2009 doplnené právnymi a inými požiadavkami považujeme za základ pri riadení našej spoločnosti.

Snažíme sa o zvyšovanie kvality, minimalizáciu znečisťovania životného prostredia, nebezpečenstiev a rizík, ktoré by boli dôsledkom našich čistiacich a upratovacích služieb a ktoré by mohli vzniknúť pri výkone činnosti technickej správy budov.

Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú otázok v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia. Všetky užitočné návrhy a opatrenia v tejto oblasti sú akceptované a podporované.

V spolupráci s firmou QS CERT je náš vybudovaný integrovaný systém manažérstva schopný akceptovať všetky požiadavky zákazníka.

Vedenie firmy SAWBAC Slovensko vyžaduje zodpovedný prístup ku kvalite, environmentu a ochrane zdravia pri práci od všetkých svojich zamestnancov.

SAWBAC Slovensko,a.s. je od roku 2005 držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008.

Výsledkom neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb je získanie ďalších certifikátov kvality v enviromente a BOZP, kde dosiahla certifikát kvality ISO 14001:2004 a ISO 18001:2007

Na realizáciu politiky integrovaného manažérskeho systému si spoločnosť SAWBAC Slovensko, a.s. definovala nasledujúce dlhodobé ciele do roku 2014:

1. Priebežne zlepšovať systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2009.


2.Znižovať množstvo tvorby a odovzdávania odpadu z obalov do spoločností zabezpečujúcich ich likvidáciu, zvýšiť podiel recyklácie.


3.Priebežne realizovať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zvyšovať kompetentnosť pracovníkov, zabezpečovať pravidelnú obnovu osobných ochranných a pracovných pomôcok.

Základným princípom politiky je pochopenie, že zamestnanci spoločnosti neslúžia zavedenému integrovanému manažérskemu systému, ale systém slúži potrebám spoločnosti a prevencii nedostatkov za účelom trvalého zlepšovania.

Prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníkov. Preto kvalitu chápeme ako systematický a komplexný súbor spoľahlivých produktov a služieb s ohľadom na životné prostredie, zabezpečujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia našich zamestnancov, dodávateľov a ostatných externých strán.

Dodržiavanie noriem STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009 doplnené právnymi a inými požiadavkami považujeme za základ pri riadení našej spoločnosti.

Snažíme sa o zvyšovanie kvality, minimalizáciu znečisťovania životného prostredia, nebezpečenstiev a rizík, ktoré by boli dôsledkom našich čistiacich a upratovacích služieb.

Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú otázok v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia. Všetky užitočné návrhy a opatrenia v tejto oblasti sú akceptované a podporované.

V spolupráci s firmou QS CERT je náš vybudovaný integrovaný systém manažérstva schopný akceptovať všetky požiadavky zákazníka.

Vedenie firmy SAWBAC Slovensko vyžaduje zodpovedný prístup ku kvalite, environmentu a ochrane zdravia pri práci od všetkých svojich zamestnancov.

SAWBAC Slovensko, a.s.

Jakubov č. 49
900 63 JAKUBOV

tel.:+421 / 2 / 54650484
fax:+421 / 2 / 54650485
e-mail: sawbac@sawbac.sk
https://www.sawbac.sk